دکتر عنایت الله ایزدی
رحم اجاره ای
تولید اسپرم ازسلولهای بنیادی چقدر پیشرفت کرده؟
مراقبتهای قبل از بارداری با اسپرم اهدایی
IUI    ( تلقيح اسپرم شسته شده داخل رحم )
جنین اهدائی( 36 31 36 32 )031  جنین اهدایی
تعیین جنسیت 36 31 36 32-031

مطالب و مقالات مرتبط