دکتر عنایت الله ایزدی
IUI    ( تلقيح اسپرم شسته شده داخل رحم )
رحم اجاره ای
مراقبتهای قبل از بارداری با اسپرم اهدایی
مراقبت بعد از بارداری با اسپرم اهدایی
جنین اهدائی( 36 31 36 32 )031  جنین اهدایی
تعیین جنسیت 36 31 36 32-031

مطلبی با کلمه کلیدی مورد نظر یافت نشد